Bodemprocedure CAE en 30 mede-eisers tegen het Land Curacao

In het Kort Geding dat Clean Air Everyhere (CAE) en SMOC samen met een aantal inwoners onder de rook van de raffinaderij in 2015 hebben gevoerd tegen het Land Curaçao werden alle eisen in het vonnis van 16 november 2015 afgewezen, dit omdat zoals de rechter het uitdrukte ”de wensen van de eisers in de loop van de procedure grotendeels zijn ingewilligd.” De eisen waren onder meer een gezondheidsonderzoek, onderzoek naar en voorlichting over de groene aanslag en beperking van het fakkelen van de raffinaderij. Het vonnis is eerder dit jaar al zwaar bekritiseerd door een tweetal vooraanstaande juristen, die constateerden dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waaraan ook Curaçao zich heeft verbonden, ernstig wordt geschaad.

Het is triest om een jaar later te moeten constateren dat de Overheid niet alleen de rechter, maar de hele bevolking benedenwinds van de Raffinaderij voor de gek heeft gehouden. Immers, na ruim een jaar is de Overheid geen van haar toezeggingen nagekomen. Sterker nog, de stankoverlast, de groene aanslag en de zwaveldioxide uitstoot is alleen nog maar erger en urgenter geworden! Alle nationale en internationale milieunormen worden grof overtreden, terwijl het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur nog steeds niets doet en wegkijkt voor dit schandaal.

FCAE is samen met een aantal bewoners uit de wijken Wishi, Marchena, Curasol, Blaauw, Klein Sint Michiel en Boca Sami een bodemprocedure gestart waarin wordt geëist dat het Land Curaçao zich houdt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin is vastgelegd dat de Overheid haar inwoners dient te beschermen, en de grenzen  zoals die  door de Wereld Gezondheids Organisatie zijn vastgesteld. Ook houden de eisers de mogelijkheid open om  geleden schade te claimen bij de Overheid.  Mochten de eisen van FCAE weer worden afgewezen, dan zal zij de zaak voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatburg.

Hieronder vindt u, in het kader van transparantie, het verzoekschrift en alle producties van deze bodemprocedure samen met diverse de rapporten waarnaar verwezen wordt in productie 15.

Verzoekschrift en producties

Verzoekschrift – DEFINITIEF CAE – 20161110.pdf
Persbericht – Bodemprocedure.pdf
Komunikado di Prensa FCAE.pdf

Productie 01 – Overzicht procedures.pdf
Productie 02 – Clean Air Everywhere – Afschrift Statuten.pdf
Productie 03 – Clean Air Everywhere – Uittreksel KvK.pdf
Productie 04 – Bloemlezing klachten eisers.pdf
Productie 05A – Amigoe – Valse beloftes.pdf
Productie 05B – NTR – De lantaarnpalen van Wishi.pdf
Productie 05C – Amigoe – Stop Isla Now.pdf
Productie 05D – Persbureau Curacao – Aangifte overlast.pdf
Productie 05E – Amigoe – SMOC.pdf
Productie 05F – Surinaamse Krant – Bezoek Wijken door Isla.pdf
Productie 05G – Achterkant Curacao – Alarmerend rapport nog steeds in de la.pdf
Productie 05H – Diverse krantenberichten.pdf
Productie 05I – Amigoe – Wijkbewoners in beraad.pdf
Productie 05J – NTR – Bewoners Wishi in de steek gelaten.pdf
Productie 05K – NOS – Curacaouenaars bezorgd over kankerverwekkend groen spul.pdf
Productie 05L – Amigoe – Honderden mensen tekenen petitie tegen vervuiling.pdf
Productie 05M – Achterkant Curacao – Bewoners Wishi zijn vervuiling zat.pdf
Productie 06 – TNO-Rapport Groene Stof.pdf
Productie 07 – Stoffen in de lucht.pdf
Productie 07A – Hilak-Benzeen.pdf
Productie 07B – Hilak-PAKs.pdf
Productie 07C – Hilak-Tolueen.pdf
Productie 07D – ATSDR – ToxFacts Vanadium.pdf
Productie 07E – WHO – Health effects of particulate matter PM.pdf
Productie 07F – WHO – Air Quality Guidelines for PM SO2 ao.pdf
Productie 08 – Household-with-air-populatio-by-geozone.pdf
Productie 09 – Proyekto GGD molester ISLA samenvatting Nederlands.pdf
Productie 10 – Voorbeelden Groene Aanslag.pdf
Productie 11 – Reflectie op TNO rapport Groene Stof.pdf
Productie 12A – Factuur schoonmaakkosten.pdf
Productie 12B – Proces verbaal van constatering groene aanslag.pdf
Productie 13A – Hindervergunning ISLA.pdf
Productie 13B – Attachment F – Hindervergunning ISLA.pdf
Productie 14A – Hinderwet vergunning CUC.pdf
Productie 14B – Attachment F – Hindervergunning CUC.pdf
Productie 15 – Overzicht studies en rapporten.pdf
Productie 16 – Curacao RFP – LNG Import and Trans-shipment Terminal in Curaçao.pdf
Productie 17 – DCMR 2004 – Factfinding missie Isla.pdf
Productie 18 – TNO LSamenwerkingsverband tussen Milieudienst Curaçao en TNO ter vergroting van expertise milieuonderzoek.pdf
Productie 19 – Offerte GGD haalbaarheidsstudie gezondheidsonderzoek Curaçao.pdf
Productie 20 – Luchtmetingen Curacao.pdf
Productie 21 – Ecorys-NEI-2005.pdf
Productie 22 – DCMR Milieudienst – Groene stof in 2003.pdf
Productie 23 – Amigoe – Wij zijn mensen, geen dieren.pdf
Productie 24A – ATSDR – ToxFacts Vanadium.pdf
Productie 24B – EPA – Nickle-compounds.pdf
Productie 25 – Inhalative Exposure of VanadiumPentoxide Casuses DNA Damage.pdf
Productie 26 – JournalofExposureVanadium.pdf
Productie 27 – EPA Air Quality Index.pdf
Productie 28 – PhDThesisPulster2015PAKsSO2PM.pdf
Productie 29 – Annotatie vonnis in KG van Gerecht.pdf
Productie 30 – Algemene Rekenkamer – Rapport Milieu 2015.pdf

Rapporten en studies

Onderstaande rapporten staan vermeld in ‘Productie 15 : Overzicht studies en rapporten’. Onderstaand overzicht is aangevuld met enkele extra rapporten. Er zijn verder vele andere  rapporten en studies beschikbaar die u bij Clean Air Everywhere of Stichting SMOC kunt opvragen.

19940721 – Attachment F – Hindervergunning ISLA.pdf
20041204 – Factfinding missie Isla.pdf
20051026 – Ecorys-NEI-2005.pdf
20051201 – Rapport Taskforce Milieuproblematiek Isla.pdf
20071201 – Proyekto molester isla – GGD – Koffy.pdf
20080618 – STAB – Deskundigenbericht inzake Vonnis.pdf
20090123 – STAB – Deskundigenbericht inzake geschil vonnis.pdf
20090311 – STAB – Deskundigenbericht inzake handhavingsveroek.pdf
20110616 – PWC – Oog voor Duurzaamheid Eindrapport.pdf
20120301 – Ecorys – Sustainable future for Curacao.pdf
20130410 – Curacao Report – STRATEGIES FOR SUSTAINABLE LONG TERM.pdf
20130410 – MinGenAffairs – Curacao Report ook Isla.pdf
20130710 – Fijnstof ok bij lage concentarties kankerverwekkend.pdf
20131017 – Luchtvervuiling is kankerverwekkend.pdf
20131017 – Luchtvervuiling is kankerverwekkend.pdf
20140306 – MOTE Preliminary Curacao PAS report.pdf
20140409 – Defensie brief Gezondheidsrisico ISLA Raffinaderij – Voetnoot 5.pdf
20150629 – BriefvanMinDefensie29juni2015.pdf
20150629 – Luchtkwaliteitsmetingen_op_Curaçao.pdf
20150630 – Resultaten Metingen Koolwaterstoffen Curacao 4e kw 2014 – TNO – GGD.pdf
20150801 – Meetresultaten-Luchtkwaliteit-Curacao-2014.pdf
20150817 – TNO-RapportGroeneStof-0176.pdf
20150918 – Overzicht vergunningsverplichtingen hindervergunning 10-07-1997.pdf
20151101 – MDPT-Update.pdf
20160710 – EPP-Curacao-2016-2021.pdf
20160911 – Verzoekschrift Ombudsman.pdf
20160916 – MOU-i-LB-Land-Curacao-i-GZE.PDF
20170814 – TNO rapport deel II groene aanslag

Verweer en reactie

Op 11 april 2017 ontving CAE onderstaand verweerschrift van het Land met 13 producties. Tevens een incidentele conclusie tot voeging van RdK en CRU.

CAE – Land incidentele conclusie tot niet ontvankelijkheid-CVA.PDF
CAE – Land prod 1 tm 3.pdf
CAE – Land prod 4 en 5.pdf
CAE – Land prod 6 tm 13.pdf
RdK en CRU – Land Incidentele conclusie houdende vordering tot voeging.pdf

Op 8 mei 2017 heeft CAE de volgende stukken op de rol ingediend:

CAE – Land antwoord akte incidentele conclusie tot niet ontvankelijkheid.pdf
CAE – RdK conclusie van antwoord in het voegingsincident.pdf

Tussenvonnis bodemprocedure

In onderstaande vonnissen heeft het gerecht op 11 december 2017 de vordering van het Land om CAE niet te ontvangen afgewezen en het Land in de kosten veroordeeld. Het verzoek van RdK en CRU om zich te voegen aan de zijde van het Land is toegewezen.

Praktisch betekenen de uitspraken dat RdK en CRU 8 januari a.s. hun conclusie van antwoord op het CAE verzoekschrift moeten indienen. Vervolgens dienen wij dan 5 februari 2018 onze Conclusie van Repliek op de Conclusie van Antwoord van het Land én op de Conclusie van Antwoord van RdK en CRU in. 

Conclusie van Antwoord van RdK en Cru

Hieronder de Conclusie van Antwoord van RdK en Cru:

In de uitspraak van 11 december in het voegingsincident heeft de rechter bepaald dat de zaak naar de rol van 5 februari 2018 gezet zou worden voor Conclusie van repliek zijdens CAE.

De rolrechter bepaalde echter nu (conform de standaard procedure die het Gerecht nu aanhoudt) dat de zaak op de rol van 19 februari 2018 is gezet voor “beraad comparitie”, dwz dat tijdens die rolzitting aan de orde komt of partijen hun medewerking willen verlenen aan een zitting waarin onder leiding van een rechter gepoogd wordt om tot een vergelijk te komen. Zo ja, dan wordt de datum voor zo’n zitting bepaald  en kan e.e.a ter zitting aan de orde komen en eventueel de zaak worden afgedaan (geschikt) , zo nee dan gaat de zaak weer terug naar de rol en zal alsnog een Conclusie van Repliek moeten worden genomen.

Verzoek tot voeging Refinería Isla Curaçao

Refinería Isla Curaçao (RIC) heeft de Rechter gevraagd zich ook te mogen voegen in de bodemprocedure. Op 5 maart j.l. is dit goedgekeurd door de Rechtbank en heeft de rechter aangegeven dat RIC uiterlijk op 9 april haar conclusie van antwoord moet indienen. Daarbij heeft de rechter ook aangegeven dat hij zal waken tegen onredelijke vertraging en daarom in principe geen uitstel accepteert.

Inmiddels hebben de advocaten van RIC wel uitstel gevraagd. Wij hopen dat de rechter daar niet in meegaat.

Vervolgend moet CAE op 30 april a.s. haar “conclusie van repliek” indienen.

Conclusie van Repliek CAE

Onderstaande conclusie van repliek werd op 18 juni ingediend. De zaak is naar de rol van 20 augustus gegaan voor dupliek

Tussenvonnis en comparitie

Tussenvonnis 14 januari 2019 waarin rechter comparitie gelast

Pleitnotitie Clean Air Everywhere comparitie 14 juni 2019

Pleitnotitie LAND en RdK comparitie 14 juni 2019

Pleitnotities Clean Air Everywhere tijdens comparitie

Vonnis 26 augustus 2019

Rechter Th. Veling veroordeelt het Land en draagt het op om deugdelijke normen op te stellen en ervoor te zorgen dat vanaf 1 september 2020 geen overschrijding meer plaatsvindt.

Vonnis in hoger beroep 1 juni 2021

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bevestigt het vonnis van 26 augustus 2019. Daarmee verplicht het de overheid om de luchtkwaliteit op Curaçao te waarborgen en om de bestaande normen te handhaven. Het vonnis staat een eventuele nieuwe exploitant van het terrein niet toe om over een langere periode geleidelijk aan de normen te voldoen. 

Een mooi vonnis, waarin met verwijzing naar WHO-richtlijnen en het Urgenda arrest de bezwaren van de overheid van tafel worden geveegd.