Kort Geding 2022

Het Land heeft via een ministeriële beschikking van augustus 2020 aangegeven de komende jaren geen beperkingen op te leggen aan de raffinaderij  voor de uitstoot van zwaveldioxide  anders dan een jaargemiddelde wat 25 jaar geleden is vastgelegd. Helaas is er geen daggemiddelde vastgelegd. Dit betekent dat pas na een jaar bekend is of de grenzen zijn overschreden zoals de WHO die heeft vastgelegd.

Het is dan ook om die reden dat eisers de rechter verzoeken om Het Land te veroordelen om, in navolging van het Hofvonnis van 1 juni 2021, ervoor zorg te dragen dat (vanaf 1 september 2020) ter plaatse van het meetstation Kas Chikitu geen overschrijding plaatsvindt van de luchtkwaliteitsnormen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM) zoals vastgelegd in de WHO-guidelines, althans geen overschrijding plaatsvindt van door het Land vast te stellen en op deugdelijke wijze bekend te maken alternatieve normen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM).

Verzoekschrift en producties